รายงานพื้นที่ น.ส.ล. ทั่วประเทศ

สี ลำดับ ขอบเขตพื้นที่ จำนวนจังหวัด จำนวนแปลง เนื้อที่
(ไร่-งาน-ตร.วา)
1 ภาคเหนือ 15 21,375 649,323 - 3 - 49.2
2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 66,890 2,372,538 - 1 - 16.0
3 ภาคตะวันออก 7 4,802 144,196 - 1 - 17.9
4 ภาคกลาง 21 9,679 304,572 - 2 - 14.0
5 ภาคใต้ 14 5,937 362,218 - 1 - 99.9
XX ทั่วประเทศ 77 108,683 3,832,849 - 1 - 97.0